Belangrijke opmerkingen

Belangrijke opmerkingen

Indien bij uw eerste afspraak blijkt dat u een behandeling nodig heeft die een speciale opleiding vereist die wij niet aanbieden,zoeken we voor u een collega die hierin gespecialiseerd is (vb.: bobaththerapie bij CVA, ademhalingskine bij zware longaandoeningen zoals mucoviscidose, brandwondenbehandelingen, e.a.)

Dit geldt ook als er een behandeling met een apparaat werd voorgeschreven dat wij niet gebruiken (vb: laser). U wordt dan onmiddellijk doorverwezen naar een collega die het toestel wel gebruikt.

Bij een abnormale evolutie, of indien aan het einde van uw voorschrift de klacht nog niet geheel verholpen is, wordt u met een verslag van ons terugverwezen naar de voorschrijvende arts.

Dit verslag bevat onze bevindingen, de toegepaste behandeling, uw toestand na behandeling, en advies voor verdere opvolging. Het betreft hier uiteraard louter een volledig vrijblijvend paramedisch advies van onzentwege.

In vele gevallen ligt de oorzaak, of de oorzaak van het steeds weerkeren van de klacht, echter op een andere plaats in het lichaam. De therapie zal dus alleen slagen als die oorzaak gevonden kan worden, en behandeld. Het totale lichaam moet hierbij in beschouwing worden genomen. Dit vergt dus meer een “holistische” visie in plaats van enkel de plaats van de pijn te behandelen.

Bij patiënten waarbij de plaatselijke kinesitherapeutische behandeling (te) weinig resultaat geeft, raden we aan om een meer holistische therapie zoals osteopathie of fasciatherapie te proberen, om klachten van deze aard sneller te kunnen oplossen, en ook de kans op herval zo klein mogelijk te maken.